В изпълнение на Проект „Заедно можем повече“ финансиран по договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.018 -0041-C01 по OП „Развитие на човешките ресурси“, дейност 1 „Активиране на икономически неактивните лица“ по процедура BG05M9OP001-2.018
Описание на длъжността:
Насърчаване активното поведение на пазара на труда на неактивните, включително обезкуражаващи лица, с цел да се съкрати / прекрати престоя им без работа и да се насочат към реализация на трудовия пазар посредством мотивиране да търсят работа и да работят, включително и да се регистрират в „Бюро по труда“ – филиал Шабла
Ще участват активно в провеждането на обучения, мотивационни семинари, кампании, които ще се предоставят по проекта.

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
•    Средно образование  – завършена образователна степен;
•    Компютърна грамотност – Microsoft office, ел. поща, интернет;
•    Добри организационни и комуникативни умения;
•    Умения за работа в екип;
•    Да не са осъждани.

Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
•    Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство;
•    Опит в изпълнението на програми и проекти;
•    Умения за общностна работа;
•    Да се ползва с доверието на местната ромска общност

Начин на извършване на подбора:
    Първичен подбор по документи;
    Интервю с кандидатите, одобрени след проверка на документите.

До участие в подбора не се допускат лица, които не са представили  всички необходими документи или документите не изпълняват изискванията, посочени в обявата.
Брой работни места, за които е обявен подборът –1 работно място
Работно време –  не пълно работно време – 4-ри часов работен ден

Продължителност на заетостта: до 31 декември 2020 г.

Документи за кандидатстване:
    Заявление по образец;
    Автобиография по образец;
    Лична карта за справка;
    Копие на диплом за придобита образователно – квалификационна степен, съобразно изискванията;
    Копие на документ, удостоверяващ професионален опит (в случай, че кандидатът притежава такъв).
    Медицинско свидетелство (при одобрение за работа);

Образци на документите изтеглете от прикачените файлове към обявата, както и от Информационния център – 106 стая на 1 – вия етаж на община Шабла.

Място за подаване на документи: Деловодството на Община Шабла – Информационен център – 106 стая на 1- ви етаж, ул. „Равно поле“ № 35

Краен срок за подаване на документи: до 17.00 часа на 28 май 2019 г., включително.

Място за провеждане на интервю с кандидатите: Община Шабла, гр. Шабла

Дата за провеждане на интервю с кандидатите: Списък с допуснатите кандидати ще бъдe обявен на информационното табло на Община Шабла.

Обявяване на резултатите: Информационното табло в сградата на Община Шабла.

 

Обява за Трудов медиатор

Автобиография по образец

Заявление 1 – ОП РЧР