В изпълнение на Проект „Заедно можем повече“, финансиран по договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.018 -0041-C01 по OП „Развитие на човешките ресурси“, дейност 3 „Подобряване достъпа до качествени и здравни услуги и предоставяне такива услуги“ по процедура BG05M9OP001-2.018
Описание на длъжността:
Провеждане на кампании, беседи в общността за повишаване на здравната култура, промяна на нагласите за включване в здравно – осигурителната система. Организиране на профилактични прегледи и предоставяне на пакет от здравни услуги от различни специалисти и др.

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
• Средно образование – завършена образователна степен;
• Компютърна грамотност – Microsoft office, ел.поща, интернет;
• Добри организационни и комуникативни умения;
• Умения за работа в екип;
• Да не са осъждани.

Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
• Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство;
• Знания в областта на националното законодателство касаещо въпросите за здравните услуги;
• Опит в изпълнението на програми и проекти;
• Умения за общностна работа;

Начин на извършване на подбора:
– подбор по документи;
– интервю

До участие в подбора не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или документите не изпълняват изискванията, посочени в обявата.

Брой работни места, за които е обявен подборът –1 работно място

Работно време – не пълно работно време – 4-ри часов работен ден

Продължителност на заетостта: до 31 декември 2020 г.

Документи за кандидатстване:
– Заявление по образец;
– Автобиография по образец;
– Лична карта за справка;
– Копие на диплом за придобита образователно – квалификационна степен, съобразно изискванията;
– Копие на документ, удостоверяващ професионален опит (в случай, че кандидатът притежава такъв);
– Медицинско свидетелство (при одобрение за работа).

Образци на документите изтеглете от прикачените файлове към обявата, както и от Информационния център – 106 стая на 1 – вия етаж на община Шабла.

Място за подаване на документи:
Деловодството на Община Шабла – Информационен център – 106 стая на 1- ви етаж, ул. „Равно поле“ № 35

Краен срок за подаване на документи:
До 17.00 часа на 05.09.2019 г., включително.

Място за провеждане на интервю с кандидатите
Община Шабла, гр. Шабла

Дата за провеждане на интервю с кандидатите
Списък с допуснатите кандидати ще бъдe обявен на информационното табло на Община Шабла.

Обявяване на резултатите
Информационното табло в сградата на Община Шабла.

Автобиография по образец

Заявление 1 – ОП РЧР