Община Шабла сключи Административен договор за БФП № РД-02-29-177 от 25.04.2024 г. за изпълнение на проект № BG-RRP-4.020-0076 „Подобряване на енергийната ефективност в Спортен комплекс „Шабла“, който се осъществява по Процедура № BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ по Инвестиция „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“ с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.
Проектът предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) върху съществуваща многофункционална спортна зала гр. Шабла и ще използва слънчевата радиация за производството на електрическа енергия. Системата ще бъде използвана за собствените нужди, без изнасяне на излишната електроенергия към електроразпределителната мрежа. Поради естеството на първичната енергия, ФЕЦ ще работи само през светлата част от денонощието, като моментната й мощност е в зависимост от интензивността на слънчевата радиация. Фотоволтаичните панели ще бъдат монтирани на носещи конструкции. За да се обезпечи потреблението през тъмната част от денонощието и в дните със слабо слънцегреене, са предвидени батерии към инсталацията. Предвидените мерки по проекта ще подобрят експлоатационните характеристики на сградата, ще намалят загубата при електропренос на енергията и ще подобрят условията за експлоатация на помещенията от жителите на гр. Шабла и работещите в сградата. Изграждането на ФЕЦ ще завърши процеса по въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Спортния комплекс.
Срокът за реализация на проекта е 30 месеца от подписване на договора за БФП, а одобрената стойност е в размер на 748 606,15 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ.