Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000154 „Езеро Дуранкулак“.
Защитената зона е разположена в землищата на с. Ваклино, с. Дуранкулак, с. Крапец, с. Смин, с. Стаевци, община Шабла, област Добрич.
Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на Министерство на околната среда и водите – https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Варна, както и в община Шабла и кметствата на посочените по-горе населени места.
В едномесечен срок, считано от 11.02.2021 г., заинтересованите лица могат да представят на Министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Pr_zap_ZZ_BG0000154_Ezero_Durankulak

Karta_BG0000154_obshta

Karta_imoti_BG0000154

Karta_imoti_mestoobitanie_62C0

Karta_mestoobitanie_62C0_obshta