За контакт:


Адрес: гр. Шабла – 9680, ул. „Комсомолска“ № 12

E-mail: [email protected]

Тел: 05743 /50-41

Пламена Маринова – ВрИД директор


Общински детски комплекс (ОбДК), гр. Шабла е създаден през 1994 година след преобразуване на Общински център за работа с деца и Общински център за ученическо, техническо и научно творчество. ОбДК е център за подкрепа за личностно развитие в системата на предучилищното и училищното образование и според дейността си функционира за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

Функционира с форми, които се избират от децата и учениците и са свързани с техните интереси и желания. Чрез клубовете, кръжоците, съставите, свързани с приложни изкуства, танцово и музикално изкуство, фолклор, се съдейства за пълноценно осмисляне на свободното време на 75% от децата и учениците в общината.

Всички извънучилищни дейности, организирани в Общински детски комплекс гр. Шабла са безплатни. ОбДК се финансира от  бюджета на община Шабла и от държавния бюджет през бюджета на МОН.

ОбДК работи в тясно сътрудничество с всички образователни институции в общината, с читалищата, със Зеления образователен център, с общинска администрация.

Интересни и популярни форми сред децата и учениците:

„Детският театрален състав”, „Мажоретен състав”, сформиран през 2010 година; отряд „Млад огнеборец“ – традиционен участник и призьор в областни състезания, клуб „Мозайка“; клуб „Дърворезба“ и др.

Общински детски комплекс гр. Шабла активно работи за популяризиране сред подрастващите на общината на изявите и инициативите от общинския празничен календар, като съдейства за приобщаването им – организация, участие, съдействие при неговата реализация.

Спечелени проекти:

  1. Проект „Озеленяване и залесяване на обекти в общините и училищата и райони около тях“ – „Озеленяване и залесяване на райони в учебно-опитното поле“ 2002 година;
  2. Проект по програмата „Училището – територия на ученика“ на Министерство на науката и образованието – 2007 година, модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност“.
  3. Проект „Наблюдавай и учи как природата твори“, който е част от кампанията „За чиста околна среда – 2016“ на ПУДООС и МОСВ.