За контакт:


Адрес: гр. Шабла – 9680, ул.„Марица“ № 6

E-mail:  [email protected]

Тел: 05743/ 45-39

Теодора Вълчанова – директор


Детска градина „Дора Габе”, гр. Шабла с изнесена група в с. Дуранкулак е общинска детска градина. Съществуващата структура на детската градина е резултат от преобразуване на мрежата от самостоятелни детски градини в  с. Крапец, с. Ваклино и с. Дуранкулак. Приета и утвърдена е с решение № 683, протокол № 42/22.09.2010 година на Общински съвет Шабла. Действаща от 1 януари 2011 година съобразно заповед № РД-04-320/ 27.10.2010 година на Кмета на община Шабла.

Процесът на предучилищно образование и осигуряване готовността на децата за училище се организира и провежда въз основа на държавен образователен стандарт. В община Шабла задължителната предучилищна подготовка се осъществява в детската градина.

В гр. Шабла функционират четири групи, формирани на възрастов принцип. Тук има обособени подготвителни предучилищни групи на 5 и 6 – годишни деца.

Изнесената група в с. Дуранкулак е разновъзрастова.

За възпитателно-образователния процес се грижат квалифицирани специалисти, като седем от тях  са с професионално-квалификационна степен.

Осигурено е медицинско обслужване в съответствие с Наредба № 3/ 2000 година за здравните кабинети в детските заведения и училищата. Оборудването им е в съответствие с изискванията. В здравните кабинети работят медицински специалисти.

Учебната база в Шабла е открита през 1975 година – голяма и просторна сграда.

Осъвременена и модернизирана в 2005 година след реализация на спечелен от общината проект „Основен ремонт и реконструкция на ДГ „Дора Габе“ гр. Шабла“ към Социално-инвестиционния фонд.

През 2014 година след спечелен от детската градина проект по Национална програма „Модернизация на материалната база“, модул „Подобряване на училищната среда“ обзавеждането в двете подготвителни групи в гр. Шабла е обновено.

Изнесената група в с. Крапец, където се възпитават и обучават деца от крайморското селище в община Шабла, се помещава в сградата на бившето училище. Със средства на общината и спомоществователи през 2015 година материалната база е ремонтирана и съвременно обзаведена.

Изнесената група в с. Дуранкулак събира за обучение и възпитание деца от съседни на Дуранкулак населени места – Смин, Черноморци, Ваклино, Граничар, Захари Стояново. Сградата е специално строена за детска градина. По Национална програма „Модернизация на материалната база“, модул „Подобряване на училищната среда“ помещенията на групата са ремонтирани основно и обзаведени.

.css-button { font-family: Arial; font-weight: bold; color: #005aaf !important; font-size: 18px; border-radius: 0px; border: 2px #005aaf solid !important; background-color: #ffffff; text-shadow: 1px 1px 1px #528ecc; box-shadow: inset 1px 1px 2px 0px #bbdaf7; cursor: pointer; display: inline-flex; align-items: center; } .css-button:hover { background-color: #ffffff; } .css-button-icon { padding: 10px 10px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.14) -1px 0px 0px inset; } .css-button-icon i { position: relative; font-size: 70px; } .css-button-text { padding: 10px 18px; }