На 20 октомври се проведе работно съвещание с участието на състава на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и аварии. То бе ръководено от Петър Атанасов – заместник-кмет „Финанси“, който заместваше председателя на Щаба, кмета на общината, Мариян Жечев.

На съвещанието присъстваха кметове и кметски наместници, представители на дружества и организации имащи отношение към подготовката на общината за работа в усложнена зимна обстановка, за готовността й за справяне с възникнали усложнения през зимния период.

Калоян Георгиев – мл.експерт „Кризисни ситуации и ОМП“ в общинската администрация запозна присъстващите със Заповедите на Областния управител и на кмета на община Шабла за предприемане на действия по подготовката на община Шабла за работа при усложнена зимна обстановка.

Към кметовете и кметските наместници бяха отправени препоръки отнасящи се до техническата изправност на ел.уредите, осигуряване на минимум запаси от жизнено необходими продукти в магазините на селищата с трудно достъпни пътища и други. В селата Дуранкулак, Ваклино, Езерец и Горун ще се осигурява подслон на бедстващи хора от закъсали и аварирали превозни средства по път Е-87. Ръководствата на кооперациите, частните земеделски стопани, фирми и организации развиващи дейност на територията на населеното място, които разполагат с техника за извършване на аварийно-спасителни действия ще сътрудничат на общината при почистването.

Препоръки бяха отправени към  звената с общинско значение и към населението от общината.

Георгиев каза, че за тази зима са отделени 24 500 лв. за почистване и материали, като към днешна дата разполагаме със сол и пясък в наличност. Обясни, че общината е сключила договори с 5 дружества за снегопочистване, като ще разчита и на техника от общинското предприятие „БКСТРО“. Републиканската пътна мрежа ще се почиства от областно пътно управление –Добрич.

Кметските наместници поставиха въпроса кой ще почиства в отделните села. Изказаха мнението си, че не само централните улици, а и по-малките такива трябва да се почистват.