На основание чл. 37 и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), Общинска администрация – Шабла приема заявления за ползване на общинските мери, пасища и ливади от собствениците на пасищни селскостопански животни, от 1 до 10 март 2018 година. Към заявлението (по образец) се прилагат:
• Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдния обект – приложение № 1 (по образец);
• Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади – приложение № 2 (по образец);
• Декларация за липса на данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие”, държавен поземлен фонд, общински поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ (по образец);
• Копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;
• Копие от документ за самоличност или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличен търговец, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
• Копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощеното от него лице;
• Удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните.
Образци на утвърдените от Министъра на земеделието и храните заявление и приложенията към него са публикувани на Интернет страницата на Министерството на земеделието и храните – http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx, ниво „Поземлени отношения и комасация” и се предоставят в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на община Шабла, на хартиен носител.

Одобрен образец на заявление по чл. 37 и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал.1 от ППЗСПЗЗ с Приложения № 1 и 2 и образец на декларация по чл. 99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ:

Приложение № 1 Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект

Приложение № 2 Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади

Декларация – образец по чл. 99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ

Заявление по чл. 37 и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Списък на свободните пасища – 2018