На основание чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), общинска администрация – Шабла приема, от 1 до 10 март 2021 година, заявления за ползване на общинските мери, пасища и ливади от собствениците на пасищни селскостопански животни.
Към заявлението (по образец) се прилагат:
•    Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдния обект – приложение № 1 (по образец);
•    Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади – приложение № 2 (по образец);
•    Справка за броя и вида на отглежданите пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните.
Образци на утвърдените заявление и приложенията към него са публикувани на Интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите, в рубрика „Политики и програми”,  ниво „Поземлени отношения и комасация” – http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/pozemleni-otnosheniya-i-komasaciya/ и се предоставят в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на община Шабла, на хартиен носител.
Списък на мерите, пасищата и ливадите, одобрени от Общински съвет – Шабла за индивидуално ползване през 2021 година е публикуван в раздел „Селско стопанство“ на Интернет страницата на община Шабла – https://shabla.bg/ и е поставен на информационното табло на първия етаж в сградата на община Шабла.

Приложение 1

Приложение 2

Заявление