На 15.11.2022 г., в сградата на Общинска администрация Шабла се проведе начална пресконференция по проект „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с обществено предназначение в град Шабла“. Проектът е финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-2.002-0040-C01 от 29.04.2022 г., който се осъществява по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. На пресконференцията присъстваха представители и на двата партньора – община Шабла и организация „IDN Research“ от Норвегия.
Цветелин Йорданов, зам. кмет „Икономическо развитие“ в Общинска администрация Шабла и ръководител на проекта, представи накратко заложените цели и очакваните резултати от реализацията му, а именно: повишаване на енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на сградата на Общинска администрация Шабла и сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. Шабла. Основна цел на проекта е намаляване на въглеродната интензивност, както и постигане на следните резултати:
–    подобряване на енергийните характеристики на сградите и трансформацията им в сгради с близко до нулево потребление;
–    намаляване на емисиите на парникови газове;
–    намаляване на енергийните разходи на общината;
–    повишаване на производството на енергия от възобновяеми източници;
–    повишаване на експертния капацитет на бенефициента в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и управлението на енергия.
Освен намаляване на преките разходи за поддръжка а двете сгради, ще се подобрят и условията на труд и ще се повиши качеството на предлаганите услуги в тях, което ще допринесе за подобряване на благосъстоянието на Общината и нейните жители.
Андерс Щолан, изпълнителен директор на „IDN Research“, представи накратко дейността на организацията и нейната роля в проекта. Tя извършва дейности в областта на изследванията и трансфера на технологии с цел провеждане на изследвания и разработки, включително фундаментални изследвания, промишлени изследвания, експериментални разработки и разпространение на резултатите чрез публикации, образование и дейности по трансфер на технологии. Човешките ресурси са споделени в групата IDN, което означава, че „IDN Research“ използва пан-европейски мрежи от експерти, разполагайки с офиси в Норвегия, Полша и Сърбия и др. Основната роля на „IDN Research“ е да подпомага и подкрепя община Шабла с обмяна на опит, знания и най-добри практики при изпълнението на проекта.
Проектното предложение предвижда изпълнението на мерки за енергийна ефективност на двете сгради, предписани в изготвено енергийно обследване, включващи: топлоизолиране на външни стени; подмяна на дограма; топлоизолиране на покривни конструкции; топлоизолиране на подови конструкции; въвеждане на термопомпена система за отоление/охлаждане; подмяна на осветителни тела; изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление.
Срокът за реализация на проекта е 24 месеца – до 29.04.2024 г.. Общата стойност е в размер на 1 774 468,96 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ.