Община Шабла набира предложения за членове на Съвета на децата до 24 май 2019 г. Всички желаещи да кандидатстват могат да подадат документи на място или по пощата на адрес: град Шабла, ул. „Равно поле“ № 35, както и по електронен път на e-mail: [email protected] Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на Процедурата по избор на членове на Съвета на децата, публикувана на сайта на Община Шабла /www.shabla.bg/.
Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето, който работи в изпълнение на основни принципи на Конвенцията за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения.

Критерии, на които трябва да отговарят кандидатите за членове на Съвета:

 Активност;
 Креативност;
 Толерантност;
 Ангажираност към обща кауза;
 Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии;
 Ориентираност към резултати;
 Организаторски умения;
 Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата;
 Умение за изказване на позиция от името на другите деца;
 Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи,
 които имат нужда от подкрепа).

Желаещите могат да кандидатстват за участие в подбор по следните направления:

1. Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски /младежки съвети, парламенти и др.;
2. Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
3. Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
4. Индивидуални кандидатури.

Формуляр за кандидатстване и Мотивационно писмо може да изтеглите от сайта на Община Шабла.

В срок до 30 май 2019 г. комисия, назначена от кмета на Община Шабла, ще разгледа постъпилите кандидатури и ще извърши подбор на членове на Съвета, съгласно посочените в Процедурата критерии и изготви предложение.
В срок до 15 юни 2019 г. одобрените предложения ще бъдат представени пред Областния управител.

Мотивационно писмо – за Съвета на децата

Процедура за избор на нови членове на Съвета на децата

Формуляр за кандидатстване – Съвет на децата