На 29 март 2019 година, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) със Становище по екологична оценка №1-1/2019 година, съгласува проекта на Общ устройствен план (ОУП) на община Шабла. Това стана възможно след предложение на Междуведомствената комисия (МК) – специализиран състав на Висшият експертен екологичен съвет, направено с решение 1-1/2019 година от 20 март, тази година.
Пълният текст на Становището по екологичната оценка, може да намерите на официалните страници на МОСВ и на възложителя на плана МРРБ.