Да се спазват стриктно следните мерки за осигуряване на пожарна безопасност:
1.    Настъпване на етап ,,Восъчна зрялост”  на посевите от житни култури и обявявам пожароопасен сезон за територията на Община Шабла, считано от 17.06.2022 г.
2.    Да не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние по малко от 50 м. до тях, от настъпването на восъчната зрялост до окончателно прибиране на реколтата и изораване на стърнищата съгласно чл.6 от ,,Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи”.
3.    Да не се разрешава изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци в земеделските земи и защитените територии, както и използването на открити огнеизточници на
основание чл.12 от Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи и чл.6 от Закона за опазване на земеделски земи.
4.    Физическите и юридическите лица, осъществяващи дейности в земеделски земи да спазват установените правила, норми и задължения на пожарна безопасност съгласно Раздел III от Наредбата №8121з-968 от 10 декември 2014г.
5.    Кметовете и кметските наместници по населени места:
–    да набележат конкретни мерки за предотвратяване на селскостопански и горски пожари в териториите по т. 2, както и да организират тяхното практическо изпълнение;
–    да организират провеждането на съответната противопожарна агитационно-разяснителна дейност сред населението, с цел повишаване готовността му за предотвратяване и гасене на евентуално възникнали пожари на територията на съответните кметства;
–    да информират РС ПБЗН при аварии, ремонт или спиране на водозахранването на населените места .
6.    Ръководствата на всички земеделски кооперации, фирми и други организации – ползватели на земеделски земи:
–     да изготвят планове с мероприятия за пожарна безопасност при подготовката и провеждането на кампания по прибирането на реколтата;
–    да организират и извършат качествен ремонт, пожарообезопасяване и оборудване с противопожарни уреди на селскостопанските машини;
–    да организират и проведат обучение и инструктаж на всички механизатори и участници в кампанията по прибирането на реколтата.
–    да организират охрана и наблюдение на посевите, площадките и складовете за зърно и на селскостопанската техника, която остава на полето след работа и ги оборудват с необходимите съобщителни средства, противопожарни уреди и съоръжения;
–    да осигурят ограждане на фуражните площадки и сеновалите, изораване на ивица с ширина най-малко 5 м. от външната или вътрешната страна на оградата;
– да осигурят обектите с необходимата противопожарна техника, съоръжения и средства за гасене.
7. При складиране или съхраняване на открито в земеделските земи, грубите фуражи (слама,сено и др.) да се обособяват на фигури с единично тегло до 200 т.  и в група до 600 т.  върху терен, почистен от растителни отпадъци с разстояние между фигурите  не по малко15 м., между групите не по малко от 50 м., на разстояние не по малко от 10 м. от пътища и 50 м. от горски насаждения с пожарозащитни ивици с широчина най-малко 5 м.
8. Забранява се изгарянето на стърнища, слама, суха трева и отпадъци по слоговете, крайпътните ивици и други площи, съгласно чл. 13, т. 11 и т. 12 от Закона за почвите и чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи.
9. Забранява се паленето на огън и извършване на огневи работи в горите на разстояние най-малко 100 м. от тях, освен на определените за целта места от Държавните горски стопанства, Държавните ловни стопанства и териториалните служби ПБЗН, обозначени със специални знаци.
10. Забранява се устройването на лагери и къмпинги в горите, с изключение на разрешените от Държавните горски стопанства, Държавните ловни стопанства , териториалните подразделения на ПБЗН и регламентираните за това места в района на Община Шабла.
11. Ръководствата на фирми, ЗК и други са длъжни да предоставят наличната си техника, необходима при извършване на пожарогасителна дейност, при поискване от органите на РС ПБЗН, съгласно Закона на МВР.
12. Кметовете и кметските наместници на населени места са длъжни да запознаят ръководствата на селскостопанските производствени единици и населението с изискванията на настоящата заповед и създадат организация за изпълнението й.
13. Общинска служба “Земеделие” гр.Шабла да извършва проверки има ли пожарозащитни ивици в земеделски земи, които са били засети с житни култури и спазва ли се забраната за изгaряне на стърнища и растителни отпадъци  в земеделски земи  и други дейности от тяхната компетентност.

Директор на ОД „Земеделие“ Добрич