За информация и искания на физически лица („субекти на данни“) и точка за контакт с Комисия за защита на личните данни по въпроси за защита на данните, съгласно ОРЗД (Общ Регламент за защита на данните) и действащото законодателство , моля използвайте следните данни за контакт с ДЗЛД (Длъжностно лице по защита на данните):

1. Данни за организацията:
1.01 Наименование ОБЩИНА ШАБЛА
1.02 ЕИК 000852957
1.03 Представляващ организацията МАРИЯН ЖЕЧЕВ
1.04 Седалище и адрес на управление-

област, населено място, пощенски код, адрес;

пк 9680, обл. Добрич, общ. Шабла,

гр. Шабла, ул. „Равно поле“ № 35;

1.05 Адрес за кореспонденция – област,

населено място, пощенски код, адрес;

пк 9680, обл. Добрич, общ. Шабла,

гр. Шабла, ул. „Равно поле“ № 35;

1.06 Интернет страница https://shabla.bg
2 ДЛЗД  :
2.01 Наименование
2.02
2.03 Име и фамилия на отговорното лице.
2.04

 

Служебен телефон
2.05 Електронен адрес [email protected]