Защитата на личните  Ви данни през целия процес на обработка на личнита Ви информация е важен приоритет за ОБЩИНА ШАБЛА. Ние обработваме личните Ви данни, спазвайки тяхната поверителност и в съответствие със законовите разпоредби на националното и европейското законодателство. Считано от 25 май 2018 г. е в сила регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ Регламент за защита на данните).

Връзка към страници: