Общинска администрация гр.Шабла на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.19, ал.1, чл.110 и чл.110, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 601/16.08.2019 г. по Протокол № 60 на Общински съвет гр. Шабла и Заповед № РД-04-430/04.09.2019г. на Кмета на Общината, обявява конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, за срок от 5 години, както следва:

  • Част от лицевата страна на сградата на Общинска администрация за поставяване на банкомат, ул. „Равно поле” № 35, гр. Шабла, представляващо част от фоайе с идентификатор ПИ 83017.504.4305.1 с площ от 4 кв.м. – начална конкурсна цена 6.40лв. с ДДС на месец;

 

  • Част от лицевата страна на сградата на Кметство село Крапец за поставяне на банкомат, ул. „Първа”, с. Крапец, представляващо част от фоайе с идентификатор ПИ 39493.501.440.1 с площ от 4 кв.м. – начална конкурсна цена общо 6.40лв. с ДДС на месец.

 

Стойността на документацията за участие в конкурса е 10,00 лв./десет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 15.10.2019 г.

Получаването на документацията за участие в конкурса става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.

Оглед на имотите всеки работен ден от 07.10.2019 до 15.10.2019 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.

Депозитната вноска за участие в конкурса е в размер на 20% от началната цена на имота и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 15.10.2019г.

Предложенията за участие в конкурса се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 07.10.2019г. до 17:00 часа на 15.10.2019 г.

Задължително условие за участие в публичния конкурс е предоставянето на банкови услуги.

 

До участие не се допускат кандидати, които не са подали някой от следните документи:

  • Заявление за участие
  • Удостоверение за регистрация на фирмата /при необходимост/
  • Декларация, че е запознат с конкурсните условия и състоянието на имота /по образец/
  • Декларация, че не се намира в производство, нито е обявено в несъстоятелност или ликвидация
  • Декларация за оглед на имота
  • Квитанция за закупени конкурсни документи – оригинал
  • Документ за внесен депозит – оригинал
  • Нотариално заверено пълномощно /ако се представлява от друго лице/

 

При неявяване на кандидати или при явяване на само един кандидат ще се проведе повторен конкурс на 30.10.2019 г. от 09:30 ч.

Депозитната вноска за участие във втория конкурс е в размер на 20% от началната цена на имота и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 29.10.2019 г.

Стойността на документацията за участие в конкурса е 10.00 лв./десет лева/ и се заплаща в  служба “Местни данъци и такси“ – стая 109 до 17:00 ч. на 29.10.2019г.

Получаването на конкурсна документация става  в Центъра за обслужване на граждани, стая 106  на Общината, след представяне на документ за закупуване.

Оглед на имотите всеки работен ден от 16.10.2019г. до 29.10.2019г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.

Предложенията за участие в конкурса се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 29.10.2019 г.

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108