Общинска администрация гр.Шабла на основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.24, ал.1, и чл.110, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № Решение №64/01.02.2024г. по Протокол № 8 на Общински съвет гр. Шабла и Заповед №РД-04-104/15.03.2024г. на Кмета на Общината, обявява конкурс с тайно наддаване на 23.04.2024г. /вторник/ от 10:30ч. в заседателната зала на Общинска администрация Шабла за отдаване под наем на помещение със ЗП 40 кв.м /магазин за хранителни стоки и пивница/, находящо се на първи етаж в сграда Кметство, представляващо част от ПИ 27108.501.340.1 по КК на с. Езерец, ул. „Първа” 15.
Помещението се отдава за срок от 5 години, при следните конкурсни условия:
1. До участие в конкурса се допускат само юридически лица с предмет на дейност търговия на едро и дребно.
1.1. Начална конкурсна месечна наемна цена – 60.00 лева с ДДС на месец.
1.2. Имотът да се използва по предназначение – за магазин и пивница.
1.3. Критерии за оценяване:
1.3.1. Конкурсна цена – К1 най-високата цена получава 10 точки, като за всяка следваща низходяща цена К1 се намаля с 1 точка;
1.4.2. Целогодишно работно време – К2.
– работа на пълно работни време 12 месеца в годината – 20 точки.
– всички останали предложения – 0 точки
1.4.4. Работно време – К3.
– шест дни в седмицата, като в пет от тях 8 часа в денонощието и един ден с намалено на 4 часа работно време – 20 точки.
– всички останали предложения за работно време – 0 точки
Краен резултат за оценяване: К = К1+К2+К3
Максимален брой точки: 50.
Всички направени предложения по конкурсните условия ще бъдат поети като задължения в договора за наем.
Стойността на документацията за участие в конкурса е 10,00 лв./десет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 от 08.04.2024г. до 17:00 ч. на 19.04.2024г.
Получаването на документацията за участие в конкурса става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 08.04.2024г. до 19.04.2024г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Депозитната вноска за участие в конкурса е в размер на 10% от началната цена на имота и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 19.04.2024г.
Предложенията за участие в конкурса се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 08.04.2024г. до 17:00 часа на 19.04.2024г.До участие не се допускат кандидати, които не са подали някой от следните документи:
До участие не се допускат кандидати, които не са подали някой от следните документи:
– Заявление за участие
– Удостоверение за регистрация на фирмата /при необходимост/
– Декларация, че е запознат с конкурсните условия и състоянието на имота /по образец/
– Декларация, че не се намира в производство, нито е обявено в несъстоятелност или ликвидация
– Декларация за оглед на имота
– Квитанция за закупени конкурсни документи – оригинал
– Документ за внесен депозит – оригинал
– Нотариално заверено пълномощно /ако се представлява от друго лице/
– Обвързващо предложение

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108.