Общинска администрация гр. Шабла на основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.24, ал.1, и чл.110, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 513/06.04.2023 г. по Протокол № 58 на Общински съвет гр. Шабла и Заповед № РД-04-203/04.05.2023 г. на Кмета на Общината, обявява конкурс с тайно наддаване на 08.06.2023 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация Шабла за отдаване под наем на помещение – част от ПИ 83017.504.4305.3.4 по КК на гр. Шабла с площ 25 кв.м – стоматологичен кабинет, с начална конкурсна месечна наемна цена 12,50 лв. с ДДС.
Помещението се отдава за срок от 5 години.
Задължително условие е кандидатите да са завършили висше образование по дентална медицина(предмета на дейност на кандидата да включва оказване първична дентална помощ изразяваща се в диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на дентално болни.).
Стойността на документацията за участие в конкурса е 10,00 лв./десет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 06.06.2023 г.
Получаването на конкурсната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, от 22.05.2023 г. до 06.06.2023 г. след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 22.05.2023 г. до 06.06.2023 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Депозитната вноска за участие в конкурса е в размер на 20% от началната цена на имота и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 06.06.2023г.
Предложенията за участие в конкурса се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 22.05.2023 г. до 17:00 часа на 06.06.2023 г.

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108