Кметът на община Шабла на основание чл. 44, ал. 1 т.1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 90, 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 3 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование

ОБЯВЯВА:

Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на детска градина „Дора Габе“ гр. Шабла с изнесени групи в с. Крапец и с. Дуранкулак със седалище гр. Шабла, ул. „Марица“ № 6.
I. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Директорът на детската градина ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно – управленска и финансова дейност в институцията.
Съгласно Наредба № 4/ 20.04.2017 г. на Министерство на образованието и науката за нормиране и заплащане на труда директорът на детската градина изпълнява задължителна минимална норма преподавателска работа – за директор на детска градини с над две групи – 72 часа годишно.
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“

1. Да са български граждани.
2. Да са придобили висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ в съответното на длъжността професионално направление, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, която позволява изпълнението на норма преподавателска работа.
 Професионално направление „педагогика“, специалност „предучилищна педагогика“с присъдена професионална квалификация „ детски учител“;
 Професионално направление „педагогика“, специалност „предучилищна педагогика и чужд език“с присъдена професионална квалификация „детски учител“;
 Професионално направление „педагогика“, специалност „предучилищна и начална педагогика“с присъдена професионална квалификация „детски и начален учител“;
 Професионално направление „педагогика“, специалност – всички специалности с присъдена професионална квалификация „педагог“, „учител“, придобита допълнителна професионална квалификация „детски учител“;
 Професионално направление „теория и управление на образованието“, специалност – всички специалности с присъдена професионална квалификация „педагог“, „учител“, придобита допълнителна професионална квалификация „детски учител“;
 Професионално направление „педагогика на обучението по ….“, специалност – всички специалности с присъдена професионална квалификация „педагог“, „учител“, придобита допълнителна професионална квалификация „детски учител“.
3. Да имат най-малко 5 /пет години/ учителски стаж по смисъла на чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията.
5. Да не са лишени от правото си да упражняват професията си.
6. Да не страдат от заболявалия и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министър на образованието и науката;
7. Да не им е налагано дисциплинарно наказание „уволнение“ по чл.188, т. 3 от КТ и трудовото им правоотношение да не е прекратявано на основание чл.330, ал.2, т.6 от КТ или чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаване документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.
На кандидатите се предоставя утвърдените от кмета на община Шабла правила за провеждане на конкурса за заемане длъжността „директор“ на общинска детска градина и длъжностна характеристика.

ІІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

1. Допускане по документи.
1.1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания
1.2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията на заеманата длъжност.
1.3. Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа. В съответствие с изискванията на чл. 93, ал.2 от КТ председателят на комисията по допускане до конкурс съобщава с писмо с обратна разписка на недопуснатите кандидати съображенията за отказ. В 7-дневен срок от съобщението те могат да направят възражения пред кмета на общината, обявил конкурса, който в тридневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно и ги уведомява с писмо с обратна разписка.
1.4. На основание чл. 93, ал.3 от КТ председателят на комисията по допускане съобщава с писмо с обратна разписка на допуснатите кандидати датата, часа и мястото за провеждане на конкурса;
2. Писмен изпит – тест;
3. Интервю за оценка на:
3.1. Педагогическа компетентност;
3.2. Управленска компетентност:
 административна и правна култура;
 планиране, организиране и контрол;
 управление на ресурси;
3.3. Социална и гражданска компетентност.

ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРС

Кандидатите за заемане на длъжността „директор“ на общинска детска градина представят следните документи:
1. Заявление за участие в конкурса по образец, адресирано до кмета на общината, с посочени професионални мотиви за заемане на длъжността;
2. Професионална автобиография – европейски формат;
3. Документи за завършена степен на висшето образование, професионална квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен (копия);
4. Документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, доказващ трудов и осигурителен стаж (копия);
5. Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за длъжността „директор“ на детска градина;
6. Удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен отчет за психично заболяване;
7. Декларация, че кандидатът не е лишен по съдебен или административен ред от правото да упражнява учителска професия – по образец;
8. Свидетелство за съдимост (в срок на валидност) – оригинал;
9. Други документи по преценка на кандидата.
Копията от представените документи да са ясни, четливи и заверени „Вярно с оригинала“ лично от кандидата.

V. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

1. Документите се подават лично в срок от един месец след публикуване обявата за конкурса.
2. Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч., в Центъра за административно обслужване на граждани при община Шабла, ул. „Равно поле“ № 35, в срок до 1 месец от датата на публикуване на обявата.
3. Лице за контакт: Таня Янакиева – н-к-отдел „Образование, култура, младежки дейности и спорт“.
4. Заявлението и документите за участие се подават в запечатан плик с надпис „За конкурса за заемане на длъжността „директор“ на / вписва се наименованието на детската градина/ и се посочват трите имена на кандидата, точен адрес и телефон за връзка.