Свободно работно място за длъжността „Социален работник”

 1.Минимални и специфични изисквания за заемане на  длъжността, място и характер на работата:

Образование: Висше – Бакалавър или Магистър /специалност – социална педагогика, социални дейности и др. хуманитарни /

Професионален опит – 1 година професионален опит по специалността / или без професионален опит.

Компютърна грамотност- WORD, EXCEL, INTERNET, др.

Място на изпълнение: Център за обществена подкрепа-Шабла, адрес:гр. Шабла, ул.” Равно поле” № 37;

Основна цел и задачи на длъжността:

–           Оказва индивидуална подкрепа и грижа на децата/младежите и техните родители, ползващи услугите на ЦОП. Установява и поддържа връзка със семейства и близки.

–           Осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски взаимоотношения с местни институции и НПО. ·

–           Отговаря за качественото провеждане на социалната дейност в услугата.

–           Организира приемането, хода на дейността и приключването с потребителите.

–        Води и поддържа в актуалност задължителната документация в личните досиета на децата/младежите, според изискванията на действащата  нормативна уредба.

–           Избира и реализира на практика подходите на обслужване и подпомагане, които в максимална степен съответстват на потребностите на децата.

Допълнителни изисквания за длъжността: умения за работа с деца, толерантност, творчески интереси, новаторско отношение към труда, умения за  работа в екип.

 

2.Конкурсът ще се  проведе на два етапа :

– Подбор по документи;

– Провеждане на интервю с всеки от допуснатите кандидати, като комисията оценява кандидата и го подрежда в общото класиране след интервюто.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

3.Кандидатите да представят следните документи:

– СV на кандидата (европейски формат);

– Копие от диплома за завършено образование и завършени допълнителни курсове и квалификации;

– Копие от документи, удостоверяващи продължителност на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка );

– Свидетелство за съдимост;

4.Срокове и място за подаване на документите:

– Срок до 23.07.2020г.

– Документите ще се приемат в сградата на Център за обществена подкрепа – гр. Шабла, адрес: ул. „Равно поле“ № 37, тел. 0882116299

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.