Общинска администрация – Шабла, гр. Шабла, ул. “Равно поле” № 35, тел.05743/41-43/, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № РД-04-526/02.12.2020 г. на Кмета на Община Шабла

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на държавен служител в Общинска администрация – Шабла, при следните условия:
1.  Длъжност – Началник отдел «Европейски програми и икономическо развитие» Дирекция «Устройство на територията, строителство и икономическо развитие» в Общинска администрация – Шабла.
1.1. Описание на длъжността:  Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на отдел «Европейски програми и икономическо развитие» при Дирекция «Устройство на територията, строителство и икономическо развитие» в Общинска администрация – Шабла в съответствие с нормативната уредба.
1.2. Длъжностно ниво от КДА -7
1.3. Наименование на длъжностното ниво – Ръководно ниво 7Б
1.4. Служебно правоотношение
1.5. Работно време – 8 часа
1.6. Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1
1.7. Размерът на основната заплата за длъжността – от 630,00 лв. до 2000,00 лв. (при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
– образование: висше, минимална степен „Бакалавър“;
– професионална област: „Икономика“; “Администрация и управление“;
– специалност: „Финанси“, „Публична администрация“, „Мениджмънт“, „Управление на проекти“, “Стопанско управление“ или др.;
– професионален опит – минимум 4 години, или ранг III младши;
– компютърна грамотност: работа с офис пакет на Windows и Internet
– познаване и ползване на нормативни актове;
– организационна компетентност;
– комуникативна компетентност;
– компетентност за работа в екип;
– владеене на писмен и говорим английски език;
– кандидатите за заемане на длъжността да отговарят на изискванията на чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и Класификатор на длъжностите в администрацията.

3. Начинът за провеждане на конкурса е:
– решаване на тест;
– интервю

4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
4.1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители ( образец );
4.2. Мотивационно писмо;
4.3. Автобиография CV формат;
4.4. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация ( копие от диплома );
4.5. Копие от документа, удостоверяващ придобит ранг като държавен служител (копие от служебна книжка или заповед за присъден ранг);
4.6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копие от трудова книжка, служебна книжка и др. документи удостоверяващи професионален опит);
4.7. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС  (образец).

5. Място и срок за подаване на документите:
Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) от дата 04.12.2020 г. до дата 15.12.2020 г. (включително) в сградата на Общинска администрация – гр. Шабла, ул. „Равно поле“ №35, стая 106, етаж 1, всеки делничен ден от 08.00 часа до 17.00 часа.

6. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло в сградата на Общинска администрация – гр. Шабла, ул. „Равно поле“ №35,  етаж 1, както и на интернет страницата на Община Шабла.

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфични изисквания, предвидени за заемане на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени за датата и часа на провеждане на конкурса.

Списък на кандидатите, допуснати до етап: решаване на тест в конкурс за длъжността Началник-отдел „Европейски програми и икономическо развитие“ в Дирекция „Устройство на територията, строителство и икономическо развитие“ в Общинска администрация гр. Шабла