• Кмет на Община Шабла
 • Общи положения
 • Правомощия
 • Отчети
 • Мариян Александров Жечев – Кмет на община Шабла

  Мариян Жечев – Кмет на община Шабла

  За контакт:


  E-mail: [email protected]

  m.a.zhechev@shabla.egov.bg

  obshtina@ob-shabla.org

  Тел: 05743/ 41 45

  Факс: 05743/ 42 04

  GSM: 0882 299038

  Приемен ден: понеделник от  14:00 до 16:00 часа

  Кабинет: Сградата на Общинска администрация Шабла, стая 207


   

  Роден на 19.10.1974 г в гр. Каварна.

  Средно образование: СОУ “ Асен Златаров” гр. Шабла -1992 г. – Общообразователен профил

  Висше образование: СА “Д.А.Ценов” гр. Свищов -1999 г. – Специалност “Счетоводство и контрол”

  Трудов стаж:

  • Община Шабла – Гл. специалист “Приходи” – юни 1999 – януари 2000 г. ;
  • Община Шабла – Главен счетоводител – януари 2000 – февруари 2004;
  • “ИВНЕНС” ЕООД – гр. Русе – оперативен ръководител – декември 2004 – февруари 2008;
  • Община Шабла – заместник-кмет “Финанси” – февруари 2008 – 2015;
  • С Решение № 121- МИ от 01 ноември 2015 г. на ОИК е избран за кмет на община Шабла.

  Женен, с едно дете.

  • Кметът на общината е орган на изпълнителната власт.
  • Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджет.
  • Кметът на общината упражнява общо ръководство и контрол на общинската администрация и представлява общината.
  • В своята дейност Кметът на общината се ръководи от закона, актовете на Общинския съвет и решенията на населението.
  • При осъществяване на дейността си Кметът на общината се подпомага от заместник-кметове.
  • Кметът на общината, в случаите разрешени от Закона, може да упълномощава или да възлага със заповед на заместник – кметовете, кметовете на кметства, кметските наместници, секретаря на общината и на други служители от общинската администрация свои правомощия, като определя функциите им.
  • Кметът на общината не може да бъде ръководител на политическа партия, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата си.
 • Кметът на общината осъществява правомощията си, предвидени по Закона за местното самоуправление и местната администрация, като:

  1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
  2. Внася за одобрение от Общинския съвет общата численост и структурата на Общинската администрация;
  3. Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
  4. Отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди;
  5. Организира изпълнението на общинския бюджет;
  6. Организира изпълнението на дългосрочните програми;
  7. Организира изпълнението на актовете на Общинския съвет и внася отчет за изпълнението им два пъти годишно. Изпраща на ОбС административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им;
  8. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на Републиката и на Министерския съвет;
  9. Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия по чл.46, ал.1 от ЗМСМА и има право да отменя техните актове;
  10. Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
  11. Организира и ръководи управлението при кризи в общината и председателства съвета по сигурност и управление при кризи;
  12. Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове, при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;
  13. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, на кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;
  14. Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
  15. Осигурява организационно – техническото обслужване на Общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас ;
  16. Утвърждава Устройствен правилник на общинската администрация;
  17. Осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия регламентирани в ЗОС;
  18. Изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство, като може да възложи тези функции с писмена заповед;
  19. Определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приет от Министерския съвет, на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за държавния служител;
  20. Утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация;
  21. Организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;
  • Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон и други нормативни актове или с решения на Общинския съвет;
  • Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи;
  • Кметът на общината представя пред ОбС програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетва и годишен отчет за изпълнение на програмата до 31 януари;
  • В изпълнение на своите правомощия Кметът на общината издава заповеди.
 • Информацията е публикувана под формата на файлове за изтегляне:


  Отчет за изпълнението на Програмата за управление 2015-2019 г., за 2017 на кмета на община Шабла Мариян Жечев в .doc формат

  Отчет за изпълнението на Програмата за управление 2015-2019 г., за 2018 г. на кмета на община Шабла Мариян Жечев в .doc формат