На 24 юли  2019 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 публикува процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-3.016 „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“. Процедурата е насочена към общини, неправителствени организации и др. Целта на процедурата е подобряване на природозащитното състояние на видове защитени птици при изпълнение на мерки от действащи планове за действие вкл. План за действие за опазване на Червеногушата гъска (Branta ruficollis) в България, за периода 2018 – 2027 г.
Във връзка с гореизложеното, Областен Информационен Център-Добрич организира информационно събитие, което ще се проведе на 20 август 2019 г., в 11:00 часа, в залата на „Зелен образователен център“ град Шабла.
При интерес на присъстващите ще бъдат представени и актуални процедури по Програма за морско дело и рибарство, както и Програмата за селските райони. Ще предоставим рекламни и информационни материали.