ПОКАНА
от
„Местна инициативна група Каварна – Шабла“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителния съвет на „МИГ Каварна – Шабла“ има удоволствието да Ви покани на  информационна среща по отворена процедура с обявен прием за проектни предложения по процедура  BG06RDNP001-19.476 по под мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020г., която ще се проведе на 29 /понеделник/ март 2021 г. в сградата на община Шабла, гр. Шабла, ул. Равно поле 35 от 11:00 часа.
Присъстващите ще бъдат запознати подробно с условията за кандидатстване, целта на процедурата, допустимите дейности, разходи, финансовите параметри и критериите за оценка на проектните предложения, както и със срока за изпълнение на проектите и крайните срокове за кандидатстване.
С оглед на обявената Епидемична обстановка и заповед № РД-01-173/18.03.2021г. на Министерството на здравеопазването, ще бъдат спазени всички противоепидемични мерки.

Изпълнителен директор: Г.Георгиев