На 5 януари 2023 г., в сградата на Община Шабла, се проведе информационен ден по проект „Грижа в дома в община Шабла“, финансиран по Договор № BG05SFPR002-2.001-0042-C01/05.12.2022 г. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. На събитието бяха поканени и взеха участие заинтересовани граждани, кметове и кметски наместници на населените места в общината.
Чрез специално изготвена за целта презентация, ръководителя на проекта Галя Камберова запозна участниците с целите и дейностите по проекта, текущото му изпълнение, условията за участие и очакваните резултати. Отчетен беше приносът на Европейския съюз за реализирането на дейностите по проекта, чрез предоставеното безвъмездно финансиране в размер на 225 282,29 лв. с ДДС.
Основна цел на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа чрез предоставяне на почасови интегрирани социално-здравни услуги. За период от 12 месеца ще бъдат наети 10 лица за домашни санитари на 8 часов работен ден, за изпълнение на комунално-битови дейности, 1 психолог и 1 медицинско лице. Те ще обслужват 41 потребители. Към момента в община Шабла се приемат заявления от кандидати за потребители и персонал по проекта. Образци на заявления и информация за условията за участие са публикувани в раздел «Обяви» на интернет страницата на Община Шабла www.shabla.bg. Самото предоставяне на услугите се очаква да стартира през м. февруари 2023 година.