Във връзка с публикации, относно застрояване в североизточната част на с. Тюленово:
Двуетажната жилищна сграда в груб строеж е изградена в урегулиран поземлен имот, част от населеното място. За строителството има издадено разрешение за строеж, становище на РИОСВ-Варна и необходимата строителна документация. Имотът не е преотреждан, не е със сменяно предназначение. Урегулираният поземлен имот и строежът в него са собственост на частно лице.
Този имот, както и всички останали в селото са с режим на нискоетажно строителство. Застроително регулационния план на с. Тюленово е одобрен през 1990г. и оттогава границите на населеното място не са променяни. Село Тюленово не попада в защитени зони, защитени територии, резервати, забрани.
Всички собственици на имоти в с. Тюленово, община Шабла могат да застрояват имотите си, съобразно тяхното предназначение и при спазване на действащата законова уредба.