Съгласно Заповед РД-02-15-67/23.05.2023 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството г-н Иван Шиков, на 31 май от 14 ч. в сградата на МРРБ, зала „Пресцентър А“ ще се проведе заседание на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика(НЕСУТРП) за разглеждане на окончателен проект за Общ устройствен план(ОУП) на община Шабла и правила и нормативи за прилагането му. Участие в заседанието ще вземат гл. архитект Добромир Червенков на община Шабла и Живко Спасов – общински съветник от Общински съвет-Шабла.
Възложител: МРРБ
Проектанти: ГД по ЗЗД „Модул студио 2-8 и партньори“-„ТПО Варна ЦППБО“ ЕООД и „Модул студио 2-8 и партньори“ ЕООД