На 3 ноември 2017 година се състоя 33-то редовно заседание на Общински съвет-Шабла. От 11-те общински съветници на заседанието присъстваха 9.
Предварително обявеният дневен ред включваше 13 докладни за разглеждане.
Първата докладна касаеше приемането на проектобюджет за 2018 година и актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности в община Шабла за 2019 и 2020 година по показатели от единната бюджетна класификация. Преди да гласуват, кметът на община Шабла Мариян Жечев обясни, че за проектобюджет 2018 година можем да говорим условно. Бюджетната прогноза е близка и ясна като данни. Разходите в общинския бюджет ще се увеличат след увеличаването на възнагражденията за работещите в секторите образование и социални дейности.
Кметът на Общината разясни по кои проекти, финансирани от Европейските фондове се работи в момента и какво да очакваме до края на тази и началото на новата година.
Поради липса на кворум, след 3 подадени декларации за конфликт на интереси, докладната за предоставянето на общински пътища под наем за 2017-2018 година беше оставена за следващото заседание.
Съветниците решиха да се допълни приетата Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 година, като се отдаде под наем помещение с площ от 32 кв.м., намиращо се на първи етаж западно крило в сградата на Бившата поликлиника, с адрес ул.“Равно поле“ №37 на СНЦ „Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва“ за срок от 5 години. По график, същото помещение ще ползват и СНЦ „Обединени за Шабла“.
Добра новина за жителите на село Крапец е, че на заседанието беше одобрен ПУП – ПРЗ със схеми на техническа инфраструктура в село Крапец за реализирането на „Рибарско селище-Крапец“ като общински обект от първостепенно значение и план за регулация, според който се обособяват два нови квартала – кв.45 и кв.46. Съществуващите улични регулационни линии не се променят. Кметът Жечев обясни,че това е последната крачка за регулацията на този обект. Село Крапец ще има два нови квартала, които ще бъдат облагородени по Програмата за развитие на селските райони.
Последната докладна беше да се одобри ПУП – ПРЗ за три квартала в село Тюленово.
Кметът на Общината обясни, че идеята е да се осъвременят тези квартали, които представляват интерес за граждани и фирми, желаещи да финансират в тези имоти – кварталите 34, 35 и 36 и не попадащи в защитените зони, т.е в Понто-Сарматските степи.

.css-button { font-family: Arial; font-weight: bold; color: #005aaf !important; font-size: 18px; border-radius: 0px; border: 2px #005aaf solid !important; background-color: #ffffff; text-shadow: 1px 1px 1px #528ecc; box-shadow: inset 1px 1px 2px 0px #bbdaf7; cursor: pointer; display: inline-flex; align-items: center; } .css-button:hover { background-color: #ffffff; } .css-button-icon { padding: 10px 10px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.14) -1px 0px 0px inset; } .css-button-icon i { position: relative; font-size: 70px; } .css-button-text { padding: 10px 18px; }