На 19 ноември стартира изпълнението на обществена поръчка с предмет „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, община Шабла“. Проектът е на обща стойност 2 284 235 лв., в т.ч. 2 192 211 лв. за техническа рекултивация, които се осигуряват от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и 92 024 лв. за биологична рекултивация, които са за сметка на община Шабла. За изпълнител на техническата рекултивация, след проведено процедура по Закона за обществените поръчки, е определена фирма „Пътстрой – Варна“ ЕООД.
Към момента общата площ, заета с отпадъци, е 51 730 кв. м. Общото налично количество отпадъци е 77 000 куб. м. Определената по проект площ за направа на отпадъчното тяло на депото възлиза на 40 000 кв. м. В проекта е предвидено цялостно изгребване на депонираните извън основното отпадъчно тяло отпадъци, както и изгребване и пробутване на отпадъците, депонирани в границите на отредената площ, с оглед осигуряване на нужното преоткосиране на скатовете на депото.
След предепониране и оформяне на проектното тяло ще се положи горен изолационен екран, газов дренаж, дренаж за атмосферни води и рекултивиращ слой. В проекта е залегнало и изграждането на система за мониторинг на депото, състояща се от 3 пункта за контрол на подземните води, 1 пункт за контрол на повърхностните води и 4 геодезически репера за контрол на сляганията в тялото на депото.
Периодът за изпълнение на техническата рекултивация е 10 – 12 месеца. Следексплоатационните грижи, имащи преобладаващо контролно-измервателен и превантивен характер, са с прогнозна продължителност 30 години.
Биологичната рекултивация обхваща тригодишен период след техническата и включва дейности по подготовка на почвеното легло, наторяване, засяване с подходящи тревни смески, стартово и текущо поливане, подхранване и косене на посевите.
Експлоатацията на общинското депо за отпадъци в Шабла беше преустановена през м. юли 2016 година, когато започна транспортирането на битовите отпадъци от общината до Претоварна станция – Балчик и Регионално депо – Стожер. Закриването му е в изпълнение на Заповед № РД-134 от 16.07.2009 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна, във връзка с ангажиментите на Република България за закриване на всички, неотговарящи на нормативните изисквания депа и изграждане на 52 регионални депа, в които да се приемат отпадъците от всички населени места на територията на страната.

Предвид продължаващото и след 1 юли 2016 година използване на депото от населението и започналата му вече рекултивация, общинска администрация уведомява жителите на общината, че следва незабавно да преустановят изхвърлянето на всякакви отпадъци на депото и да използват активно наличните съдове от въведената система за сметосъбиране на битовите отпадъци в община Шабла. Там, където има поставени контейнери за разделно събиране на растителни отпадъци и на отпадъци от опаковки, да ги използват по предназначение. Там, където няма, да компостират биоотпадъците и да наторяват с получения продукт почвата за повишаване на почвеното плодородие. За депониране на строителни отпадъци се издава разрешение от общината, след депозиране на заявление и заплащане на съответната такса. Във всички търговски обекти, където се продават батерии, са поставени съдове за събиране на негодни за употреба такива. Кампании за предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване се организират от общината периодично.
Изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за целта места представлява нарушение и подлежи на административно наказание.