Във връзка с установени случаи на високопатогенна инфлуенца по птиците (птичи грип) в два животновъдни обекта в област Пловдив – с. Трилистник, община Марица и с. Стряма, община Раковски и с цел недопускане по-нататъшното разпространение на заболяването, всички стопани, които отглеждат домашни птици в личните си стопанства, задължително следва да спазват следните мерки за биосигурност:
1. Домашните птици от всички видове и категории да се отглеждат на закрито.
2. Патиците и гъските да се отглеждат отделно от други видове домашни птици.
3. Фуражите да се съхраняват в закрити помещения.
4. При установяване на отклонение в здравословното състояние на птиците, стопаните незабавно да уведомяват ветеринарния лекар и кмета/ кметския наместник на населеното място.
Предвид усложнената епизоотична обстановка, на 8 декември в община Шабла се проведе заседание на епизоотичната комисия, на което беше отчетено, че към момента няма постъпили сигнали за болни, съмнителни и умрели домашни и диви птици. С цел недопускане възникване и разпространение на високопатогенна инфлуенца, стопаните следва стриктно да спазват гореупоменатите мерки за биосигурност.