На 9 ноември 2023 година, във връзка с издадена заповед на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните, с която е обявено огнище на Инфлуенца тип А на територията на с. Дончево, община Добричка, се проведе заседание на Общинската епизоотична комисия в Шабла.
На заседанието д-р Мария Ноева – официален ветеринарен лекар (ОВЛ) на община Шабла докладва, че след взети проби, лабораторно е доказано наличие на заболяването и са предприети действия за ликвидиране на огнището. В животновъдния обект, засегнат от заболяването, се отглеждат около 180 хиляди птици, които ще бъдат умъртвени по хуманен начин и ще се извърши многократна дезинфекция на помещенията, в които са отглеждани. С цел неразпространение на заразата се определят 3-километрова предпазна и 10-километрова наблюдавана зона, в чийто периметър не попадат населени места от Община Шабла.
Към момента епизоотична обстановка в община Шабла е спокойна, няма постъпили сигнали за болни, съмнителни и умрели домашни и диви птици.
Предвид тревожната и динамична епизоотична обстановка в съседните общини, тя ще продължи да се следи с оглед предприемането на своевременни мерки за предотвратяване и ограничаване на заразата.
Във връзка с необходимостта от предотвратяване възникването и разпространението на огнища на птичи грип на територията на община Шабла, комисията взе решение собствениците на лични стопанства за отглеждане на птици на територията на община Шабла задължително да спазват следните мерки за биосигурност:
1.Домашните птици от всички видове и категории да се отглеждат на закрито.
2.Патиците и гъските да се отглеждат отделно от други видове домашни птици.
3.Фуражите да се съхраняват в закрити помещения.
4.В случай на съмнение от зараза, добитите птичи продукти, предназначени за консумация, да не се съхраняват във фризер, а директно да преминават термична обработка.
5. Забранява се изхранване на домашните животни в личните стопанства със сурови вътрешности и други странични животински продукти при клане на домашни и диви птици.
6.При установяване на отклонение в здравословното състояние на птиците или завишена смъртност, стопаните незабавно да уведомяват ветеринарния лекар и кмета/ кметския наместник на населеното място.
В срок до 20 ноември кметовете и кметските наместници ще извършат инвентаризация на всички домашни животни, отглеждани в личните стопанства, по населени места, като същевременно ще запознават собствениците с мерките за биосигурност, които задължително следва да спазват.
Контролът по спазването на мерките ще се осъществява от служители на общинска администрация, кметове, кметски наместници и ОВЛ, със съдействието на органите на МВР които ще извършват и проверки за нерегламентирано транспортиране на живи птици.