От Общинската епизоотична комисия напомнят на всички стопани в община Шабла, отглеждащи домашни птици за лични нужди, че във връзка с установени нови огнища на заболяването инфлуенца в няколко Европейски държави, със Заповед № РД 11-252/ 23.01.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, са въведени задължителни мерки за недопускане на възникване и разпространение на заболяването на територията на Република България.
Тъй като дивите птици са един от преносителите на заразата, стопаните следва да предприемат всички необходими мерки за предотвратяване на контакти между домашни и диви птици. Забранява се отглеждането на открито на домашни птици от всички видове и категории, както и провеждането на изложби и пазари за птици, до последваща отмяна. Задължително е отделното отглеждане на патици и гъски от други видове домашни птици. Фуражите следва да се съхраняват в закрити помещения.
При установяване на отклонение в здравословното състояние на птиците, стопаните следва незабавно да уведомяват ветеринарния лекар и кмета/ кметския наместник на населеното място.