На основание чл. 137, ал. 13 от Закона за ветеринарномедицинската дейност,  във всички кметства и кметски наместничества от община Шабла се приемат заявления до Директора на Областна дирекция по безопасност на храните, за регистрация на животновъдни обекти – лични стопанства, за отглеждане на селскостопански животни.
Заявления се приемат предварително и от стопани, които възнамеряват след 01.09.2020 г. да отглеждат в обектите си до три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези.
Към заявлението се прилагат документи за собственост или право на ползване на обекта и осигурено ветеринарномедицинско обслужване на обекта.
Съгласно Наредбата за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, касаещи отглеждането на животни, в личните стопанства на физически лица могат да се отглеждат до:
–    два броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна възраст;
–    десет броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст;
–    три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;
–    два броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;
–    десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;
–    петдесет възрастни птици независимо от вида;
–    сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида.
С подаването на заявление за регистрация собственикът на животновъден обект – лично стопанство декларира, че е запознат с основните си права и задължения по отглеждането на животни за лични нужди, произтичащи от законодателството.
Образец на заявление за регистрация на животновъден обект – лично стопанство е публикуван на Интернет страницата на община Шабла – https://shabla.bg/, раздел „Административно обслужване“ – „Административни услуги“ – „Административни услуги „Екология и селско стопанство“ и е наличен във деловодството на община Шабла, в кметствата и кметските наместничества по населени места