Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.15, ал.2 от ЗУЧК уведомява всички заинтересовони физически и юридическои лица че с Решение №77, протокол №9 от 15.02.2024 г. на Общински съвет – Шабла е определен период и територии в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи както следва:
1. От 3 юни 2024 г. (понеделник) до 13 септември 2024 г. (петък) включително
за територията на СО „Кария“, СО „Къмпинг Добруджа“, къмпинг „Космос“-Дуранкулак
2. От 1 юли 2024 г. (понеделник) до 30 август 2024 г. (петък) включително
за територията на: гр. Шабла, с. Крапец
I. Забраната в определените в т.I, 1 територии не се отнася за строителството на линейните обекти на техническата инфраструктура, обекти с национално значение, обекти с регионално значение и обекти, финансирани по оперативни програми със средства на Европейския съюз и с бюджетни средства от Община Шабла и държавата.
II. На основание чл.15, ал.4 от ЗУЧК, строителни и монтажни работи в определените в т.I, 1 територии и периоди се допускат само за неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности.
03.2024 г.