Зелен телефон за подаване на сигнали за нарушения на екологичното законодателство и предложения за политиката по опазване на околната среда: 05743 5037, ел. адрес: eco@ob-shabla.org.

Защитени природни обекти и орнитологично важни места

Компоненти на околната среда

Отчет за изпълнението на Програма за опазване на околната среда на община Шабла 2015-2020 г. за 2017 г.

График за обслужване на съдовете за разделно събиране на биоотпадъци, разположени в град Шабла за 2018 г.

Отчет за изпълнението на Програма за опазване на околната среда на община Шабла 2015-2020 г. за 2015 г.

Списък на обектите , в които са поставени съдове за разделно събиране на негодни за употреба батерии

Отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на община Шабла 2015-2020 г. за 2016 г.

План разполагане на съдовете за разделно събиране на отпадъците в община Шабла