ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Необходими документи:

  1. Заявление по образец;
  2. Документ за самоличност;
  3. Други документи при необходимост.

Срок на изпълнение: до 30дни

Отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2017г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2018 г.

Списък за категориите информация, подлежаща за публикуване в Интернет за сферата на дейност на община Шабла за 2019 г.