ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Необходими документи:

  1. Заявление по образец;
  2. Документ за самоличност;
  3. Други документи при необходимост.

Срок на изпълнение: до 30дни

Отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2017г.