Във връзка с публикувания на 20.03.2020 г. от Народното събрание Закон за мерките и действията по време на извънредното положение /ЗМДВИП/, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., влизащ в сила от 13.03.2020 г. бихме искали да ви уведомим, че в Дирекция „Бюро по труда“ Каварна е въведена следната организация на обслужване:

Във връзка с чл. 3а, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, регламентиран в § 5. от Преходните и заключителни разпоредби на ЗМДВИП са предприети следните действия:
На видно място на входа, е публикувано съобщение, че за времето на извънредното положение всички нормативно определени срокове, касаещи определяне на правото и получаването на парични обезщетения при безработица спират да текат (чл. 3а, ал.1 т.1 от ЗМДВИП). Лицата, желаещи да подадат документи за получаване на обезщетения при безработица ще могат да се регистрират в бюрото по труда и да подадат документи за получаване на обезщетения в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение, като подадените в този период документи ще се смятат за подадени в срок (чл. 3а, ал.2 т.1 от ЗМДВИП), т.е. няма да търпят санкция поради забавяне.
Във връзка с чл. 3а, ал.2 т. 2 от КСО, регламентиран в § 5. от Преходните и заключителни разпоредби на ЗМДВИП, в който е посочено, че заявление по реда на чл. 54а, ал. 3  от КСО се подава в НОИ по електронен път с квалифициран електронен подпис /КЕП/ или с персонален идентификационен код /ПИК/, или на хартиен носител в съответната дирекция „Бюро по труда“.

Заявления за регистрация могат да се подават чрез лицензиран пощенски оператор в бюрата по труда или по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (с КЕП или ПИК на НОИ). За целта могат да се използват електронните форми за подаване на заявление, чрез:
a)    Официалния сайт на АЗ;
b)    Чрез новата електронна услуга на АЗ и ДАЕУ;
c)    По електронна поща на ел. адрес на ДБТ (само за периода на извънредно положение за лицата, които желаят да ползват посредническите услуги на ДБТ).

В допълнение, бихме искали ви информираме, че съвместно с ДАЕУ са активирани общо 6 електронни административни услуги на Агенцията по заетостта. Същите на този етап са достъпни през Единен портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ, раздел „Социални дейности“/„Безработица и насърчаване на заетостта“, линкът към който е: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment
Електронните административни услуги включват:
1.    Приемане на заявки от работодатели за свободни работни места  – https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/0424f386-6bd0-4c6a-8d52-b9394a7a8f88
2.    Приемане на заявления и регистрация на търсещи работа лица – https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/885d29f8-9d68-4452-9c32-ad4b417a7f34
3.    Издаване на решения за прекратяване на регистрацията на търсещи работа лица – https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/d2cdd761-816b-42f9-82da-6e57d7c67334
4.    Издаване на решения за възстановяване на регистрацията на търсещи работа лица – https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/439c1e0d-495a-47b2-9227-540b54a30bcb
5.    Включване в обучение на възрастни – https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/530d4256-8761-434e-a78d-b938d510708a;
6.    Издаване на служебна бележка за удостоверяване на регистрация на търсещо работа лице – https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/3aacfaa7-da84-4151-8f5e-841cd3ecb391

Телефони за допълнителна информация ДБТ Каварна, филиал Шабла:
05743/4008  0882825230
0882825224
Телефон ТП на НОИ:0882912329

 

Информация: ДБТ Каварна.