В периода 15 – 16 ноември 2022 г., в сградата на Общинска администрация Шабла се проведе двудневно проектно събитие – семинар/уъркшоп, по проект „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с обществено предназначение в град Шабла“. Целта на този семинар бе обмяна на опит, знания и най-добри практики между партньорите и заинтересованите страни. На него присъстваха представители и на двата партньора – община Шабла и организация „IDN Research“ от Норвегия.
Цветелин Йорданов, зам. кмет „Икономическо развитие“ в Общинска администрация Шабла и ръководител на проекта, представи накратко информация относно текущото изпълнение на проекта, след което Андерс Щолан, изпълнителен директор на „IDN Research“, започна със същинската част от събитието. Темите през първия ден от семинара акцентираха върху въведение в енергията и енергийната ефективност, както и европейските стратегии и добри примери в тази област. През втория ден фокусът бе насочен върху добри практики и решения за енергийна ефективност в Норвегия.
Припомняме, че проекта се финансира по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-2.002-0040-C01 от 29.04.2022 г., който се осъществява по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Срокът за реализация е до 29.04.2024 г. като общата стойност е в размер на 1 774 468,96 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ.