На 29 март 2019, от 11 часа в Зелен Образователен Център – гр. Шабла ще се проведе пресконференция  по изпълнението на проект № ROBG-393 „Интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност“, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.

В рамките на събитието, организирано от Община Шабла, в качеството й на партньор по проекта, присъстващите ще бъдат запознати с текущото изпълнение на проекта, очакваните резултати, партньорите и екипа по проекта.

Една от общите цели на проекта е да се увеличи трансграничното сътрудничество при предотвратяването на извънредни ситуации и намесата на органите, както и да се развият инфраструктурни и съвместни услуги за предотвратяване на природни и технологични бедствия, като същевременно се развие капацитетът за бързо реагиране при заплахи за здравето и живота на гражданите и стоките, за да се осигури безопасна зона, устойчиво развитие и повишаване на жизнения стандарт на населението.