Проект „Интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност“ – ROBG-393,  се изпълнява в партньорство с община Овидиу, Констанца, Румъния и Фондация „Идеин Развитие“ от България. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по програма Interreg V-A Румъния-България, Ос 3 „Безопасен регион“, Специфична цел 3.1 Подобряване на съвместния риск управление в трансграничния регион, с общ бюджет 988 827,18 евро, от които 840 503,09 евро се осигуряват от ЕС.
В рамките на дейност „Оборудване и обучение на трансгранични доброволчески екипи за намеса в рискови ситуации“ през периода 15-18 февруари 2021 г. се проведоха вторите съвместни обучения между доброволните формирования от Община Шабла и Община Овидиу.  В онлайн обучение взеха участие 18 доброволци – 10 от община Овидиу и 8 от община Шабла. Организатор на събитието е един от партньорите по проекта – Фондация „Идеин развитие“.
По предварително изготвена програма, доброволците получиха знания в областта на ефективната превенция и управление на риска в трансграничния регион, полезни съвети за това как да реагират в ситуация на пожар, наводнения, земетресения и др. природни бедствия  и извънредни ситуации, предизвикани от човешка намеса. Програмата за обучение е разработена въз основа на оценка на спецификата на потенциалните опасности в двата целеви региона и бяха представени теми, предоставящи информация за актуалната нормативна уредба в областта на превенцията и управлението на природните и технологичните рискове в Румъния и България, мерки по превенция, системи за наблюдение и ранно предупреждение, възможности за финансиране на мерките в общинските планове, органите по превенцията на местно, областно и национално ниво, реакции при бедствия, организация и провеждане на евакуация, възстановителни дейности след бедствието и др.
В края на обучението се проведе щабно учение, на което беше отработена ситуация, при която в резултат на силно земетресение са настъпили разрушения на инфраструктурата, частни жилищни и обществени сгради в града, нарушено е електрозахранването и водоснабдяването в централната част на общинския център. Основните цели на учението бяха: проверка на готовността на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, да се усъвършенстват знанията и практическите умения на органите за управление и силите от Единната спасителна система (ЕСС) и доброволците за провеждане на спасителни, аварийно-възстановителни и защитни дейности. Лектори на обучението бяха доц. д-р инж. Стефко Бурджиев и д-р Георги Георгиев.