КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ

Необходими документи:

 1. Заявление по образец – МН;
 2. Заявление по образец – ЗХР;
 3. Декларация, че лицето не е в ликвидация;
 4. Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта – МН;
 5. Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта – ЗХР;
 6. Копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристически обект, съгласно изискванията на наредбата по чл.121, ал.5;
 7. Формуляр по образец за определяне на категорията – МН;
 8. Формуляр по образец за определяне на категорията –ЗХР;
 9. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
 10. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на ЗУТ, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност за ЗХР, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;
 11. Изрично пълномощно в оригинал, когато  заявлението се подава от пълномощник;
 12. Документ за платена такса за категоризиране съгласно Тарифата за таксите, които се събират по ЗТ.

За категоризиране на стаи за гости, апартаменти за гости или къщи за гости:

 1. Заявление по образец – МН;
 2. Копие на документа за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта – в случай че това лице е различно от собственика на обекта;
 3. Изрично пълномощно в оригинал, когато  заявлението се подава от пълномощник;
 4. Документ за платена такса за категоризиране съгласно Тарифата за таксите, които се събират по ЗТ.

Срок за изпълнение: 14 дни

Такса: Съгл. Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма

Заяви услугата по електронен път – за категоризация на места за настаняване

Заяви услугата по електронен път – за категоризация на заведения за хранене и развлечение

Заяви услугата по електронен път – за прекратяване на категория на туристически обект


РЕГИСТРИРАНЕ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ КЛАС „B“ – АПАРТАМЕНТИ ЗА ГОСТИ И СТАИ ЗА ГОСТИ
Необходими документи:
1. Заявление – декларация по образец
2. Копие от документа за ползване на обекта, ако не е собствен и не подлежи на вписване
3. Изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.
4. Документ за платена такса за регистрация съгласно Тарифата за таксите, които се събират по ЗТ.
Срок за изпълнение: 14 дни
Такса: Съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма

Заявление по образец

Заяви услугата по електронен път


ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА НА КАТЕГОРИЗИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ

Необходими документи:

При промяна на собственика:

 1. Заявление по образец за промяна в обстоятелствата;
 2. Копие на документа за собственост на обекта;
 3. Изрично пълномощно в оригинал, когато  заявлението се подава от пълномощник;
 4. Документ за платена такса за промяна в обстоятелства съгласно Тарифата за таксите, които се събират по ЗТ.

При промяна на лицето, извършващо дейност:

 1. Копия от документите, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на ЕС.
 2. Декларация, че лицето не е в ликвидация;
 3. Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта – МН;
 4. Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта – ЗХР;
 5. Копия от документи, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристически обект, съгласно изискванията за определената категория на обекта;
 6. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
 7. Изрично пълномощно в оригинал, когато  заявлението се подава от пълномощник;
 8. Документ за платена такса за промяна в обстоятелства съгласно Тарифата за таксите, които се събират по ЗТ.

Срок за изпълнение: 14 дни

Такса: Съгл. Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма

Заяви услугата по електронен път – вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

Заяви услугата по електронен път – вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

Заяви услугата по електронен път – потвърждаване  или промяна категорията на туристически обект след подадено заявление по образец и приложени документи

Заяви услугата по електронен път – издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обекти


СЪБИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Необходими документи:

 1. Справка по образец за реализираните нощувки;
 2. Регистри.

Срок за изпълнение: До 30-то число на месеца

Такса: Съгласно наредбата за местните такси и цени на услуги


ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО

 Необходими документи:

 1. Заявление за извършване на търговия на открито;
 2. Копие от талона на МПС
 3. Документ за платена такса
 4. Номер на мястото
 5. Регистрационна и анкетна карта за земеделски производител, заверени за текущата година – копие
 6. Други документи, на които лицето се позовава при извършване на търговската дейност

Срок за изпълнение: 7 дни

Такса:

– на ден  – за продажба с лек автомобил – 5 лв.

– на ден – за продажба с товарен автомобил или ремарке – 7 лв.


ЗАВЕРКА НА ДНЕВНИЦИ/РЕГИСТРИ/ ЗА ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Копие от съдебна регистрация на търговеца;
 3. Копие от картата по БУЛСТАТ;
 4. Копие от лиценз за търговска дейност с ОЧЦМ;
 5. Разрешение от гл.архитект за площадка;
 6. Копие от документ за платена такса;
 7. Регистри.

Срок за изпълнение: 14 дни

Такса: 5,00 лева за регистър


РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗДАВАНЕ НА ТАЛОН И РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С ЖИВОТИНСКА ТЯГА

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;

Срок за изпълнение: веднага


ИЗДАВАНЕ НА МАРШРУТЕН ПРОПУСК ЗА ВЛИЗАНЕ В ЗОНИТЕ И УЛИЦИТЕ ОГРАНИЧЕНИ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Необходими документи:

 1. Заявление за издаване на маршрутен пропуск;
 2. Копие от документ за съдебна регистрация на търговеца;
 3. Копие от квитанцията за платена такса;
 4. Копие от регистрационни талон на автомобила.

Срок за изпълнение: 5 дни

Такса:

– За издаване на маршрутен пропуск за транспортно-производствени нужди за едно транспортно средство за преминаване по пешеходна зона на ул.”П.Българанов” –   10,00 лв./мес.;

– За издаване на маршрутен пропуск за транспортно -производствени нужди за едно транспортно средство за преминаване  по улици забранени за товарни автомобили:

– товарни автомобили до 3,5 тона – за 1 месец – 3,00 лв.; за 1 год. – 20,00 лв.;

– товарни автомобили над 3,5 тона – за 1 месец – 5,00 лв.; за 1 год. – 40,00 лв.


ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

Необходими документи:

 1. Заявление за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници;
 2. Удостоверение за регистрация;
 3. Списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства – на хартиен носител;
 4. Заверени от превозвача копия на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и на картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил;
 5. Копия от удостоверенията „водач на лек таксиметров автомобил“;
 6. Удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчния процесуален кодекс или са разсрочени по реда на Кодекса за социално осигуряване;
 7. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение: 14 дни

Такса: 10,00 лв./брой


ИЗДАВАНЕ НА СТИКЕР, ЗАЩИТЕН С ХОЛОГРАМА ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ

Необходими документи:

 1. Заявление за издаване на холограмен стикер;
 2. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение: 7 дни

Такса: 10,00 лв.

 


ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Право на услугата имат лица, с постоянен/настоящ адрес Община Шабла
Необходими документи:
1.  Заявление по образец;
2. Копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК с определени вид и степен на увреждане 50% и над 50%. (сверява се с оригинала при подаване на документите)
3. Копие от лична карта/за децата копие от удостоверение за раждане и копие от личната карта на родител; (сверява се с оригинала при подаване на документите)
4. Актуална цветна снимка;
5. Копие от нотариално заверено пълномощно и копие на личната карта на упълномощеното лице, в случай, че заявлението не се подава от лицето с увреждания /за децата от негов родител/ (сверява се с оригиналите при подаване на документите)
Срок за издаване:
14 дни от датата на подаване на заявлението.
Срок на валидност на издадената карта:
3/три/ години, но не повече от срока на експертизата на ТЕЛК/НЕЛК.
Такса:
Услугата е безплатна.

Картата се издава на основание чл. 99а от Закона за движение по пътищата.
Издадената от Община Шабла карта дава право на притежателя и на специални съоръжения за паркиране на определените и обозначени за тази цел места в цялата страна, както и на територията на Европейския съюз.
В случай на неправомерно използване, картата се отнема за срок от една година.