Предоставяните услуги от ДСП – гр. Шабла се състоят в:

 • Обслужване на лица над 65 год.възраст и лица с определена група инвалидност;
 • Доставяне ежедневно на храна по домовете;
 • Помощ в поддържане на социалните контакти;
 • Закупуване на хранителни продукти, лекарства и вещи от първа необходимост.

Необходими документи:

 1. Заявление по образец
 2. Декларация по образец
 3. Копие  на документ за самоличност
 4. Медицинско удостоверение от личен лекар
 5. Копие от решение на ТЕЛК,НЕЛК,РЕЛКК,/ако има такъв/
 6. Копие от удостоверение за участие във войната или книжка за военноинвалид
 7. Данни за клиента.

Срок за изпълнение: ежедневно

Такса: Изчислява се  ежемесечно и индивидуално, съгласно решение на  Общинския съвет

Размерът на таксите се определя в процент от дохода на лицата. Такса в размер на 60% от личните доходи заплащат лицата, но не повече от реалната издръжка за съответния месец. Военноинвалидите и военнопострадалите се ползват с предимство от услугите на ДСП, като заплащат 30% от размера на определената такса. Цена за режийни разходи /ел.енергия, вода, хигиенни материали, транспортни разходи/ на лице ползващо услугата „Доставка на топла храна у дома“, към звено ДСП е в размер на 0,50 лв. на ден ползвана услуга. Лицата заплащат пълния размер на месечните разходи за употребявана храна. Таксите се начисляват и събират от касиер-домакин в ДСП и се внасят в общинския бюджет до 25-то число на месеца,следващ ,за който се дължат.