ИСКАНЕ ЗА ЗАВЕРКА НА МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА

Необходими документи:

 1. Искане по образец
 2. Скица на имота от Агенция по кадастър
 3. Молба-декларация – 2 бр.
 4. Удостоверение за наследници /при необходимост/
 5. Актуално удостоверение за съдебна регистрация на фирма /при необходимост/

Срок за изпълнение: 14 дни

Такса: 30.00 лв.

Заяви услугата по електронен път


ИСКАНЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЩИНСКА ЗЕМЯ ОТ СОБСТВЕНИКА НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНА ВЪРХУ НЕЯ СГРАДА

Необходими документи:

 1. Искане по образец
 2. Договор за учредено право на строеж /нотариален акт/
 3. Скици на имота с попълнен кадастър от Агенция по кадастър
 4. Удостоверение на наследници /при необходимост/
 5. Удостоверение за въвеждане в експлоатация или за търпимост на сградата

Срок за изпълнение: 90 дни

Такса: няма


ИСКАНЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

Необходими документи:

 1. Искане по образец
 2. Скица на имота от Агенция по кадастър
 3. Документ за собственост
 4. Удостоверение за наследници /при необходимост/
 5. Актуално удостоверение за съдебна регистрация на фирма /при необходимост/

Срок за изпълнение: 90 дни


ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕСТИТУЦИОННИ ПРЕТЕНЦИИ

Необходими документи:

 1. Искане по образец
 2. Скица на имота от Агенция по кадастър
 3. Документ за собственост
 4. Удостоверение за наследници /при необходимост/
 5. Актуално удостоверение за съдебна регистрация на фирма /при необходимост/

Срок за изпълнение: 14 дни

Такса: 4.00 лв.

Заяви услугата по електронен път


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СЪСОБСТВЕН ИМОТ

Необходими документи:

 1. Искане по образец
 2. Документ за собственост /нотариален акт или договор за отстъпено право на строеж/
 3. Скица
 4. Удостоверение за наследници /при необходимост/
 5. Актуално удостоверение за съдебна регистрация на фирма /при необходимост/

Срок за изпълнение: 14 дни


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ

Необходими документи:

 1. Заявление за издаване заповед за право на прокарване на общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и техни отклонения през имоти-публична общинска собственост
 2. Трасе на имотите през които ще преминава провода
 3. Актуална скица на имота, който ще се обслужва, издадена от Агенцията по кадастър
 4. Други документи