РЕГИСТРАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ – ЛИЧНО СТОПАНСТВО
Необходими документи:
1.    Заявление за регистрация;
2.    Копие на документ за собственост или право на ползване на обекта;
3.    Копие от договор за ветеринарномедицинско обслужване на обекта.
Срок за изпълнение: 30 дни


ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ДЕПОНИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНИ МАСИ

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Копие от РС;
 3. Копие от сключен договор с лице, притежаващо документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците;
 4. Документ за платена такса за депониране.

Срок за изпълнение: 14 дни

Такса: 8.00 лв./т.

Заяви услугата по електронен път


ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ОТСИЧАНЕ И ИЛИ ОКАСТРЯНЕ НА ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ

Необходими документи:

 1. Заявление свободен текст;
 2. Скица и документ за собственост на имота, ако растителността е в частен или държавен имот

Срок за изпълнение: 14 дни

Заяви услугата по електронен път


ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ/ ПРЕМЕСТВАНЕ НА ВРЕМЕНЕН ПЧЕЛИН

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Копие от удостоверение за регистрация/пререгистрация на пчелин, издадено от ОДБХ;
 3. Копие от ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване на пчелина.

Срок за изпълнение: 1 ден


ИЗДАВАНЕ НА ПРЕВОЗЕН БИЛЕТ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ИЗВЪН ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Необходими документи:

 1. Заявление за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските териториие
 2. Разрешително за сеч

Срок за изпълнение: 7 дни

Такса: без такса