До   СМИН ЮГ 4 ЕООД

С адрес: гр.София, район Триадица, бул. Витоша №180, ет.7, ап.12

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла  на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“  от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000515-1/04.06.2021 г.

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода  от  15.06.2021г.  до  29.06.2021г.

Дата на поставяне на съобщението:  15.06.2021 г.

Г.Семерджиева:                         М.Йорданова:

/подпис/                                     /подпис/

Дата на сваляне на съобщението:  30.06.2021 г.

Г.Семерджиева:                            М.Йорданова:

/подпис/                                    /подпис/

Валидно до:     29.06.2021 г.