• 25.04.2024
  • 14:00

П О К А Н А

№ 13

Председателят на Общински съвет – Шабла на основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А

Общинските съветници на редовно заседание на Общински съвет – Шабла на 25.04.2024 г. от 14.00 часа в залата на Общински съвет при

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

Комисия по бюджет, финанси и данъчна политика
1. Докладна записка относно приемане на общински календар на спортните изяви.
2. Докладна записка относно mроект № BSB00008 „Иновативно съвместно обучение за природосъобразно поведение на общностите в Черноморския басейн“ (LEARN4SEA), по Програма ИНТЕРРЕГ НЕКСТ ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН 2021-2027 година.
Комисия по управление на общинската собственост, икономическа и инвестиционна политика и земеделие
3. Докладна записка относно ликвидиране на съсобственост.
4. Докладна записка относно предварително съгласие за учредяване право на прокарване през поземлен имот общинска собственост – пасище.
5. Докладна записка относно обявяване на публичен търг за отдаване под наем на част от сграда на Градски пазар – Шабла.
6. Докладна записка относно отдаване под наем на сграда частна общинска собственост с идентификатор 83017.506.110.1.
7. Докладна записка относно отдаване под наем на преместваем обект в Градски парк – Шабла.
8. Докладна записка относно отдаване под наем на част от имот общинска собственост.
9. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба частта на общината в гр.Шабла.
10. Докладна записка относно Прекратяване на съсобственост между Община Шабла и физически лица, чрез доброволна делба.
Комисията по устройство на територията, благоустрояване, законност, обществен ред , екология и туризъм
11. Докладна записка относно отчет за изпълнението на Програма за развитие на туризма 2021 – 2027 г. в община Шабла за 2023 година.
12. Докладна записка относно отчет за изпълнението на Програма за опазване на околната среда (ПООС) на община Шабла 2021-2028 г. с Раздел „Лечебни растения“ (РЛР) и Програма за управление на отпадъците (ПУО) на община Шабла 2021-2028 г. за 2023 година.
13. Докладна записка относно отчет изпълнение решения на Общински съвет – Шабла за второто шестмесечие на 2023 година.
14. Доклад от Временната комисия относно предложение за определяне от Общински съвет-Шабла на съдебни заседатели към Районен съд – Каварна.
15. Докладна записка относно обсъждане и одобряване на Годишен отчетен доклад за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Шабла (ПИРО) 2021-2027 г. за 2023 година

Комисия по здравеопазване, култура, спорт, социална политика и вероизповедания
16. Докладна записка относно приемане на общински календар на културните изяви.
17. Докладна записка относно приемане на план за действие на община Шабла за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2024 – 2027 г. в изпълнение на Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2023 година.
18. Други

 

Д-р ЙОРДАНКА СТОЕВА
Председател на Общински съвет-Шабла