• 13.06.2023
  • 14:00

П О К А Н А

№ 60

Председателят на Общински съвет – Шабла на основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А

Общинските съветници на редовно заседание на Общински съвет – Шабла на 13.06.2023 г. /вторник/ от 14.00 часа в залата на Общински съвет при

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

Комисия по бюджет финанси и данъчна политика
1. Докладна записка относно удължаване срока на поет дългосрочен общински дълг от Фонд на органите на местното самоуправление в България – Фонд ФЛАГ ЕАД – за осигуряване на мостово финансиране от община Шабла, необходимо за изпълнението на проект: „Възстановяване на уникалното общо културно наследство и насърчаване на съвместния туристически продукт „Хаманджия – първа цивилизация на Стара Европа” финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 81781/17.07.2018 г. по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 година.
2. Докладна записка относно поемане на краткосрочен общински дълг от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД – за осигуряване на мостово финансиране от община Шабла, необходимо за изпълнението на проект „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с обществено предназначение в гр.Шабла“, финансиран по договор № BGЕNERGY-2.002-0040-С01 от 29.04.2022 г., по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС) на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., процедура BGЕNERGY-2.002 „Енергийна ефективност на сгради“.

Комисия по управление на общинската собственост, икономическа и инвестиционна политика и земеделие
3. Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение на Наредбата за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем в общински жилища, ползване и управление на община Шабла.
4. Докладна записка относно отдаване под наем на части от имоти общинска собственост на преместваеми обекти.

Комисията по устройство на територията, благоустрояване, законност,
обществен ред и екология
5. Докладна записка относно обсъждане и одобряване на Годишен отчетен доклад за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Шабла (ПИРО) 2021-2027 г. за 2022 година.
6. Докладна записка относно разрешение за изменение на подробен устройствен план ПУП- план за регулация (ПР)и промяна на уличната регулационна линия от южната страна на УПИ XII в квартал 18 по плана на с.Тюленово, община Шабла.
7. Докладна записка относно разрешение за изменение на подробен устройствен план (ПУП-ПР) план регулация ) в обхват УПИ IV и УПИ XI в квартал 3 по плана на с.Граничар, община Шабла.
Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания
8. Докладна записка относно одобрение на предложение за планиране на социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет в община Шабла.

9. Други

 

Д-р ЙОРДАНКА СТОЕВА
Председател на Общински съвет-Шабла