Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-43 от 31.01.2018 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-513, ІІ-324, ІІІ-206, УПИ VІІ част от кв.5 и част от ул.”12-та” между о.т. 37 и о.т. 332 по плана на с.Тюленово, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура.
В 14 дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр.Добрич

05.02.2018 г.