Община Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изработен ПУП-ПРЗ/Подробен устройствен план-план регулация и застрояване/ за ПИ 39493.35.156 по /КК/ Кадастралната карта на с.Крапец, община Шабла за „Рибарско селище -с.Крапец”.
Подробният устройствен план с направени корекции може да бъде разгледан в общинска администрация  гр.Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на сайта на общината.
В четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени  възражения, предложения  и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр.Шабла
Дата на поставяне 22.06.2017г.
Валидно до 7.07. 2017г.