Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен  ПУП-ПРЗ/Подробен устройствен план-план за застрояване и регулация / за УПИ VІІІ в кв.74 по регулационния план на гр.Шабла, община Шабла  /ПИ 83017.502.2146 и 83017.502.2147 /по кадастралната карта.
В 14-дневен  срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писменни възражения,  предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр.Шабла /Техническа служба/
стая 105